سرمایه گذاری در ساخت کارخانه های تولید تجهیزات پزشکی

حضور شرکت